Select Page

SVET ŠOLE

Pristojnosti Sveta šole (48. člen ZOFVI):
-imenuje in razrešuje ravnatelja,
-sprejema program razvoja šole oz. vrtca,
-sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi izvršitvi,
-odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
-obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki,
-odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ,
-odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
-obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, sindikat zaposlenih, skupnost učencev,
-opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi akti šole.

PREDSTAVNIKI IZ ŠOLE IN VRTCA: Petra Kasalo, Uroš Gašpar, Nina Januš, Barbara Škerlec, Marija Lesjak

PREDSTAVNIKI LOKALNE SKUPNOSTI: Stanko Ferk, Simona Gril, Samo Ignatijev

PREDSTAVNIKI IZ SVETA STARŠEV: Vanja Jelen Polanc, Iris Arnuš, Gregor Fras

PREDSEDNIK SVETA ŠOLE: Uroš Gašpar

NAMESTNICA PREDSEDNIKA SVETA ŠOLE: Petra Kasalo