Select Page

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole in s tem šolske svetovalne službe je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Temeljne dejavnosti šolske svetovalne službe na naši šoli so:

-reševanje socialne in zdravstvene problematike učencev,
-sodelovanje z razredniki pri reševanju vzgojnih in učnih težav učencev,
-poklicna orientacija,
-šolska kultura, klima, red,
-vpis novincev,
-subvencije,
-nadarjeni učenci,
-urejanje letovanja učencev,
-usklajevanje sodelovanja z vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki podpirajo otroke.

Oglasite se v času pogovornih ur ali pokličite in se dogovorite za pogovor. Na naši šoli vam bomo prisluhnili, pomagali ali poiskali ustrezno pomoč.

Darja Steblovnik, socialna delavka

tel. št.: 031 676 590

e-mail: darja.steblovnik@ossentilj.si