Select Page

IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V šolskem letu 2023/2024 bomo izvajali pouk obveznih izbirnih predmetov.
Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh izbirnih predmetov iz naravoslovno-tehničnega sklopa. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih (o oprostitvi odloča ravnateljica). V mesecu aprilu, ko poteka prijava na OIP, starši oddajo vlogo, v mesecu septembru pa nato oddajo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. 

Vsak izbirni predmet se izvaja 1 uro tedensko, izjema je nemščina (drugi tuji jezik), ki se izvaja 2 uri tedensko. Učenec je iz izbirnih predmetov ocenjen.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko. Učenec je iz izbirnih predmetov ocenjen.