Select Page

ŠOLSKA PREHRANA

Šola organizira za učence dva obroka: malico in kosilo. Učenci imajo malico ob 9.05-9.25. Učenci si lahko naročijo tudi kosilo. Čas kosila je med 11.50 in 13.00.
Starši učencev, ki imajo v šoli kosilo, na začetku leta podpišejo izjavo in kosila plačujejo mesečno po položnicah.
Učenci, ki bodo jedli kosilo občasno, se morajo prijaviti do 8.30 zjutraj. Prijava obrokov poteka preko portala Lopolis. Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici, sicer prijava za naslednji mesec ni možna.
Starše, ki bi imeli težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s socialno delavko. Če predvidevate, da bo vaš otrok odsoten od pouka dalj časa, morate odjaviti kosilo in malico po telefonu 02 650 61 05.
Vodja šolske prehrane je Marija Lesjak, inž. živ in preh.
V kuhinji delajo: Marija Lesjak, Anita Lešnik, Vesna Bezjak, Branka Bezjak, Suzana Škerlak, Janja Kolerič.

DIETNA PREHRANA

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši oz. skrbniki učenca na podlagi potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista. Vsako šolsko leto ali ob spremembi zdravstvenega stanja učenca morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.

ODJAVA / PRIJAVA PREHRANE

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

LOKALNO PRIDELANA HRANA

ZMANJŠEVANJE SOLI V PREHRANI

3. KORESPONDENČNA SEJA V LETU 2018 DIETE

PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE