Select Page

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta.  Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli. V  letošnjem šolskem letu je za našo šolo določena Likovna umetnost.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev. Vse aktivnosti, roki in zadolžitve strokovnih delavcev so zapisani v izvedbenem načrtu.

Informacije za starše

VEČ INFORMACIJ