Select Page

DODATNA STROKOVNA POMOČ

PRIDOBITEV ODLOČBE

Učenec/ka pridobi Odločbo o usmerjanju po izvedbi potrebnih pregledov strokovnjakov (psihologov, logopedov, defektologov in drugih) Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, katera poda strokovno mnenje glede usmeritve učenca.  Odločbo nato izda Zavod za šolstvo Republike Slovenije, na podlagi strokovnega mnenja Komisije za usmerjanje.
Otrokova osebna dokumentacija se v šoli hrani v Osebni mapi, ki jo vodi  šolska svetovalna služba.

PRIPRAVA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA (IP)

Kadar je učenec usmerjen v Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatna strokovna pomoč (DSP), in si pridobi Odločbo o usmeritvi, šola v roku 30 dni od izdane odločbe, pripravi Individualiziran program pomoči.
Šolski strokovni tim v skladu s strokovnimi priporočili v Individualiziranem programu načrtujejo ustrezne prilagoditve glede organizacije pouka, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje učenca, časovno razporeditev pouka, po potrebi tudi prostor, dodatne pripomočke ipd..
Starši so podpisniki programa in sodelujejo pri njegovi pripravi.
Pripravo Individualiziranega programa pomoči ureja SPONKAzakonodaja.
Usmeritev otrok s posebnimi potrebami in pridobitev dodatne strokovne pomoči pa še ne zagotavlja učenčevega napredovanja v višji razred. Učenec mora dosegati minimalna znanja, da lahko napreduje v višji razred. Za uspeh si mora prizadevati tudi sam, tako da redno opravlja domače naloge, pri pouku aktivno sodeluje in si sproti pridobiva znanja.
Tudi vloga staršev je ključna, saj pogosto otroci s težavami potrebujejo več vodenja, usmerjanja, učne, moralne in čustvene podpore.
Kadar pa kljub prizadevanju vseh vpletenih in izčrpanju vseh danih možnosti, ki jih nudi Individualiziran program, otrok ne napreduje, je potrebno ponovno preveriti ustreznost usmeritve učenca in mu omogočiti zanj ustreznejši program, v katerem bo uspešnejši.