Select Page

ŠOLSKA SKUPNOST

Učenci od 4. do 9. razreda se lahko dejavno vključujejo v oblikovanje življenja in dela na šoli preko šolske skupnosti učencev. V šolski skupnosti sodelujeta po dva predstavnika iz vsakega oddelka.
Jeseni skupnost učencev sprejme letni program dela in izvoli predsednika šolske skupnosti. V šolskem letu 2021/2022 je predsednik šolske skupnosti Klemen Bračun.

Namen dejavnosti:
– učenci skrbijo za zadovoljitev in povezovanje potreb in sodelujejo pri oblikovanju skupnega programa življenja in dela na šoli,
– svobodno oblikujejo in izražajo svoj odnos do vseh vprašanj, ki jih vznemirjajo,
– skrbijo za učni in vzgojni uspeh posameznikov v oddelku in vseh učencev šole,
– spodbujajo učence k sprotnemu delu in jim po potrebi pomagajo,
– pomagajo reševati težave, posredujejo svoje mnenje in predloge.

Otroški parlament
Šolski parlament deluje v okviru šolske skupnosti. Tema letošnjega otroškega parlamenta je Moja poklicna prihodnost, učenci bodo razpravljali o poklicih, izbiri poklicev, poklicni prihodnosti, poklicnem svetovanju in poklicni orientaciji.

Mentorica šolske skupnosti: Tadeja Janiš