ZDRAVA ŠOLA

ZDRAVA SOLA

S priključitvijo v evropski projekt se je šola zavezala, da bo sledila 12 ciljem, ki so enaki ciljem Evropske mreže zdravih šol.

 • Aktivno  podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 • Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.
 • Trudimo se, da bi socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence spodbujamo k različnim dejavnostim, tako da oblikujemo raznovrstne pobude.
 • Izkoriščamo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.
 • Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev.
 • Upoštevamo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 • Vzpostavili smo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas dejavno podpira pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.
 • V šolskem letu 2016/2017  je rdeča nit projekta DUŠEVNO ZDRAVJE, PREHRANA in GIBANJE.

NALOGE, KI JIH IZVAJAMO V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

NALOGA:  GIBANJE – rdeča nit

Kaj želimo z nalogo doseči?

Spodbujati telesno aktivnost in zdrav način življenja z (s):

– rekreativnimi odmori v času kosila,

– pravilno telesno držo,

– vključevanjem v projekt Zdrav življenjski slog,

– vključevanjem v interesne dejavnosti na področju športa.

NALOGA:  DRUŽBENO KORISTNO DELO

Kaj želimo z nalogo doseči?

Vsak izmed nas lahko prispeva v humanitarne namene.

– Na šoli zbiramo odpadni papir. Z zbranim denarjem omogočamo, da se lahko različnih dejavnosti in strokovnih ekskurzij udeleži čim več učencev.

– Z dobrodelno prodajo sponzorskega kruha (Drobtinica) prispevamo sredstva za plačilo toplega obroka.

– Z zbiranjem zamaškov, tonerjev … prispevamo k čistejšemu okolju.

– Pomagamo sošolcu (sošolki) pri učenju, starejšim, ki potrebujejo pomoč … in razvijamo socialni čut do drugačnih in pomoči potrebnih.

 

NALOGA:  ODNOS DO LJUDI

Kaj želimo z nalogo doseči?

– Spodbujanje pozitivnih odnosov.

– Sprejemanje drugačnosti.

– Razvijanje pozitivne samopodobe.

NALOGA:  ODNOS DO OKOLJA

Kaj želimo z nalogo doseči?

– Spodbujanje k čistejšemu okolju in odgovornosti vsakega  posameznika za skrb do okolja.

– Spodbujanje k ponovni uporabi odpadne embalaže ali k zmanjšanju uporabe embalaže.

 

NALOGA:  VARNO V PROMETU

Kaj želimo z nalogo doseči?

– Upoštevati pravila za varnost v prometu.

– Omogočiti, da lahko vsak opravi kolesarski izpit.

– Sodelovanje na otroški varnostni olimpiadi.

 

NALOGA:  ZA ZDRAVO TELO

Kaj želimo z nalogo doseči?

– Skrbeti za higieno celotnega telesa.

– Seznaniti se s škodljivostjo sladkih in gaziranih pijač.

– Sodelovati na tekmovanju za čiste in zdrave zobe.

– Razvijati skrb in odgovornost za lastno zdravje.

 

NALOGA:   ZDRAVA PREHRANA – rdeča nit

Kaj želimo z nalogo doseči?

– Seznaniti s pomenom zdrave prehrane.

– Uživati čim več lokalno pridelane hrane.

– Učiti in krepiti kulturo prehranjevanja.

– Razvijati skrb in odgovornost za lastno zdravje.

 

HUMANITARNE AKCIJE 2016/2017

 • zbiranje odpadnega papirja,
 • zbiranje plastičnih zamaškov,
 • zbiranje odpadnih tonerjev in elektronskih naprav,
 • Drobtinica,
 • solidarnostna pomoč v primeru naravnih nesreč,
 • solidarnostna pomoč ljudem v stiski.

 

Cilji:

– Spodbujanje pozitivnih odnosov.

– Sprejemanje drugačnosti.

– Razvijanje socialnega čuta.

– Razvijanje pozitivne samopodobe.

– Zavedanje, da ljudi v stiski potrebujejo pomoč in da lahko vsak pomaga po svojih močeh, če le želi.

 

HUMANITARNA AKCIJA:  Zbiranje odpadnega papirja

Obdobje: november‒maj

 1. akcija (november 2016)
  9. 11.2016 za učence od 1. do 3. razreda
  10. 11.2016 za učence od 4. do 6. razreda
  11. 11. 2016 za učence od 7. do 9. razreda
 2. akcija (marec 2017)
  1. 3. 2017 za učence od 1. do 3. razreda
  2. 3. 2017 za učence od 4. do 6. razreda
  3. 3. 2017 za učence od 7. do 9. razreda
 3. akcija (maj 2017)
  10. 5. 2017 za učence od 1. do 3. razreda
  11. 5. 2017 za učence od 4. do 6. razreda
  12. 5. 2017 za učence od 7. do 9. razreda

Ciljna skupina: starši, delavci šole in lokalna skupnost

 

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2016/2017:

 1. Razvijanje pozitivne samopodobe:
 • razredne ure,
 • tekmovanja,
 • prostovoljstvo,
 • medsebojna pomoč,
 • tutorstvo,
 • projekti: Na splet po nasvet ‒ 10 korakov do boljše samopodobe.
 1. Spoštovanje drugih in drugačnih ljudi:
 • razredne ure,
 • druženje z otroki s posebnimi potrebami,
 • druženje z gojenci VVO Polž,
 • druženje z upokojenimi osebami,
 • učna pomoč,
 • projekt: Mednarodno sodelovanje,
 • predstavitev različnih poklicev: reševalci, gasilci, tržnica poklicev,
 • teden otroka.
 1. Razvijanje medgeneracijskih odnosov:
 • prireditve,
 • Šport špas,
 • ustvarjalne delavnice za učence in starše,
 • sodelovanje z upokojenci,
 • sodelovanje z VVO Polž,
 • sodelovanje z lokalno skupnostjo.
 1. Razvijanje pozitivnega odnosa do živali:
 • interesne dejavnosti,
 • predstavitev nalog inšpekcije za zaščito živali
 • pomoč za živali v azilu.
 1. Razvijanje odgovornega odnosa do zdravja:
 • Razredne ure: kajenje, alkohol, droge.
 • Naravoslovni dnevi.
 • Kulturni dan.
 • Zdravi zobje: redni pregledi pri šolskem zobozdravniku.
 • Preventiva: mesečni obiski medicinske sestre in dijakov ter študentov Srednje in Visoke zdravstvene šole iz MB.
 • Razvijanje odgovornega odnosa do hrane kot dobrine.
 • Tradicionalni slovenski zajtrk.
 • Shema šolskega sadja.
 • Brezmesni dan
 1. Športne aktivnosti:
 • rekreativni odmor,
 • športna tekmovanja,
 • športni dnevi,
 • plavalni tečaji,
 • Šport špas,
 • Zdrav življenjski slog,
 • športni vikend.
 1. Razvijanje odgovornega odnosa do okolja:
 • zmanjševanje plastičnih odpadkov,
 • varčevanje z vodo, elektriko,
 • ločevanje in ponovna uporaba odpadkov,
 • tehniški dan,
 • projekt: Eno dan sajenje dreves.
 1. Prometna vzgoja:
 • kolesarski izpit,
 • policist Leon svetuje,
 • otroška varnostna olimpiada,
 • naravoslovni dan: Prometna varnost.
 1. Humanitarne akcije:
 • zbiranje odpadnega papirja,
 • zbiranje plastičnih zamaškov,
 • Drobtinica,
 • solidarnostna pomoč v primeru naravnih nesreč,
 • solidarnostna pomoč ljudem v stiski.
 1. Obeleževanje svetovnih in mednarodnih dni, povezanih s cilji zdrave šole:
 • oglasna deska, šolski radio,
 • svetovni dan otroka,
 • svetovni dan hrane,
 • dan boja proti AIDS-u,
 • mednarodni dan strpnosti,
 • dan človekovih pravic,
 • svetovni dan brez cigarete,
 • svetovni dan voda,
 • svetovni dan zdravja,
 • dan zemlje.
 1. Otroški parlament.
 1. Različne neformalne oblike druženja s starši.

Na šoli se bomo v okviru Zdrave šole povezovali tudi z drugimi sorodnimi projekti in dejavnostmi, uresničevanjem vzgojnega načrta in pravil šolskega reda, z zunanjim okoljem in zunanjimi institucijami.